Indkaldelse til Generalforsamling 2022

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 29. maj 2022 kl. 13.00

Den Røde Barak, Næstved Sejlklub, Ved Broen 31, Enø

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen:

a) Budgetforslag for året 2022.

b) Regulering af kontingent

Inden for en overskuelig årrække skal vores fælles veje renoveres.

Grundejerforeningen afsætter hvert år Kr. 10.000,- til vejfonden.

Beløbet er aldrig blevet indeksreguleret. Pt. står der Kr. 140.000,- i vejfonden, hvilket efter dagens standard ikke rækker ret langt. Ved en renovering vil grundejerforeningen blive nødt at til skulle opkræve ekstra eller optage lån.

For at imødegå dette forslår vi at regulere kontingentet, så vi kan afsætte mere til vejfonden.

I dag er kontingent halvårligt kr. 700,-

Bestyrelsen anbefaler at hæve indbetaling pr. 1. oktober 2022 med kr. 150,- til kr. 850,-

Indbetaling 1. april 2023 hæves yderligere med 150,- til kr. 1.000,-

Kontingentet vil herefter være på kr. 1.000,- halvårligt.

5. Forslag fra medlemmerne

                Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:                     

Flemming Bruun-Jørgensen (nr. 12), modtager ikke genvalg

Thomas Thomsen (nr. 44), modtager genvalg

Richard Jensen (nr. 28), modtager genvalg.

7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:

               På valg er:                      Peter Uno (nr. 13)

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant:

                Revisor:                          Hanne Knörr (nr. 1)

                Revisor suppleant:     Jens Søderdahl (nr. 50)

9. Eventuelt.

Bilag:

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.