Vedtægter

Hent vedtægter som PDF dokument: vedtaegter-22-maj-2016


Vedtægter for Grundejerforeningen Kildeengen, Enø, Karrebæksminde

§1.

Stk.1.

Foreningens navn er “Grundejerforeningen Kildeengen, Enø”, dens område er det på vedhæftede plan viste areal omfattende 52 parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr.nr. la, 10e, 13c og 14a, Enø, Karrebæk Sogn.

Stk.2.

Dens hjemsted er Karrebæk Sogn, jf. §3.

§2.

Stk.1.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som er tinglyst den I. maj 1970 på det foran omtalte areal, og foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte deklaration at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. at administrere og vedligeholde de private veje, fællesarealer mv.

§3.

Stk.1.

Foreningen er upolitisk og kan efter herom truffet generalforsamlingsbeslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Næstved kommune, lige som foreningen efter bestyrelsens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger (landsorganisation)

Stk.2.

Som medlem skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de foran omtalte parceller af en del afmatr.nr. 1a, 10e, 13C og 14a, Enø, Karrebæk sogn.

Stk.3.

Ophører et medlem at være ejer af en de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Stk.4.

Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue.

§4.

Stk. 1.

Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskift, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.

§5.

Stk.1.

Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i den i §2 nævnte deklaration. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.

Stk.2.

Medlemmerne har pligt til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller, samt klippe beplantning, hæk m.m. på ydersiden i skel ud til evt. sti eller friareal. Såfremt ovenstående forsømmes, kan rensning og vedligeholdelse blive iværksat af foreningen for medlemmets regning efter forudgående advisering. Grundejerforeningen holder alle fællesarealerne og grønne områder.

 

§6.

Stk.1.

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.

Stk.2.

Kontingent betaler forud for et halvt år ad gangen, hver 1. april og 1. oktober og med lige store beløb for hver enkelt af parcellerne.

Stk.3.

Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet således, at der opkræves alt, hvad der skønnes rimeligt for at dække udgifter, som kan påregnes for det følgende år, herunder udgifter til vedligeholdelse af veje og fællesarealer og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen, eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede.

Stk.4.

Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betalingen af medlemskontingentet, medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de i forbindelse med opkrævningen påløbne omkostninger, herunder eventuelt sagførersalær, behørigt er indbetalt.

§7.

Stk.1.

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingentet til foreningen inden 2 mdr. efter forfaldstiden, skal beløbet søges inddrevet gennem advokat.

§8.

Stk. 1.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning hæfter foreningen

§9.

Stk. 1.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen, dog således at det ene år er der to af medlemmerne på valg og næste år tre. Formand og næstformand må ikke være på valg samme år. Genvalg kan finde sted.

Stk.2.

Desuden vælges for to år ad gangen en bestyrelsessuppleant, en revisor og en revisorsuppleant, jf. §15 stk. 1.

Stk.3.

Bestyrelsen vælger af sin midte en repræsentant som bestyrelsesmedlem for Reedtzholm vandværk, en repræsentant til Fællesudvalget for grundejerforeninger på Enø, samt en repræsentant til I/S

Enø Pumpelaug, ligeledes for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Stk.4.

Et medlems ægtefælle er valgbar, selv om denne ikke er medskødehaver.

Stk.5.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand (sekretær) og kasserer.

Stk.6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Stk.7.

Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.

Stk.8.

Bestyrelsen drager omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje og fællesarealer mv.

Stk.9.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der tillægges dog formand, næstformand og kasserer et passende honorar som godtgørelse for de med hvervet forbundne omkostninger. Positive udgifter, bl.a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, honoreres efter regning.

Stk.10.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§10.

Stk.1.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden med et af bestyrelsens medlemmer.

§11.

Stk. 1.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det.

Stk.2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer, hvoraf det ene er formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk.3.

Formanden eller i hans fravær, næstformanden, leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Stk.4.

Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Dersom formand eller næstformand i henhold til overstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§12.

Stk.1.

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller en fungerende formand, anerkendte udgifter. Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Stk.2.

Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal indsættes på girokonto eller på konto i bank eller sparekasse.

Stk.3.

Foreningens regnskabsår er fra. 01 jan. til 31 dec.

Stk.4.

Årsregnskabet afleveres af kassereren til formanden inden den 01 april Formanden videreekspederer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret den 15. april.

Stk.5.

Regnskabet udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

§13.

Stk.1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned og fortrinsvis en søndag.

Stk.2.

Medlemmerne skal indkaldes ved brev eller e-mail med mindst 14 dages varsel.

Grundejere, der ønsker indkaldelsen per brev, skal fortsat have denne mulighed.

Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle, Og på generalforsamlinger Og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

Stk.3.

Ved afstemning har ejere af flere parceller én stemme for hver parcel.

§14.

Stk.1.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.

Stk.2.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal det samtidigt med begæringens fremsættelse meddeles, hvilke emner, der ønskes behandlet.

Stk.3.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter modtagelse af begæringen at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§15.

Stk.1.

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og aflønning af bestyrelse.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
  8. Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Stk.2.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest l. april før pågældende generalforsamling.

§16.

Stk.1.

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1 af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Stk.2.

Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede personligt eller ved fuldmagt og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§17.

Stk.1.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§18.

Stk.1.

De af den ordinæres eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne. Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse forligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter — det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

 

———————-

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 2. marts 1973.

Således ændret og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 18 juni 2006

Således ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 22 maj 2016

 

 

 

 

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.